top of page

Mentoring - Knižnica

Vypočujte si nahrávky zo seminárov Paula Stanleyho, autora knihy Connecting: The Mentoring Relationships You Need to Succeed in Life.

Mentoring - vybrané myšlienky rôznych autorov o mentoringu, ktorými sa v prostredí D3 inšpirujeme 

 • Goodwinov princíp očakávania: Ľudia sa usilujú žiť v súlade s očakávaním tých osôb, ku ktorým prechovávajú obdiv a úctu. (People have a tendency to try a live up to the genuine expectacions of persons whom they admire and respect.)

 • Mentor/supervízor/kouč nie je „mudrc na piedestáli“ (sage on the stage), ale „sprievodca na ceste“ (guide on the side).

  ~Lois Zachary

 • Postreh J. A. Komenského: Neboť cokoli naturale, to rádo jde. Vody, aby dolů tekla, prositi netřeba; udělá to sama ráda, jen jí posluž a odhraď.


Ako v D3 rozumieme slovu mentoring?

 • Mentoring/coaching je „osobná pomoc jedného človeka druhému, smerujúca k podstatnej kvalitatívnej zmene v poznaní, v práci alebo v myslení.

  ~ David Clutterbuck & D. Megginson

 • Mentoring vytvára priaznivé, optimálne prostredie pre rozvoj jednotlivca, ktorý má záujem o vlastný rast, chce rozpoznať čo je jeho osobné povolanie a týmto smerom vyvíja zámerné a dlhodobé úsilie.

  ~Kurt Tillman

 • Mentoring je snaha pomôcť ľuďom, aby si uvedomili svoj potenciál...

  ~I. Fleming, A. Taylor

 • Supervízia (coaching/mentoring) je podpora rozvojového potenciálu človeka v jeho profesionálnej a osobnostnej rovine. Supervízor a supervidovaný sú partneri, ktorí sa rovnocenne, ale v rôznych rolách podieľajú na supervíznom procese. Ten vychádza z potrieb a tém, ktoré formuluje klient.

  ~Pavel Kailing, D3


Z používaných názvov je zrejmé, že terminologicky sme otvorení modernému dynamickému poňatiu mentoringu (napr. Eric Parsloe), ktoré sa neviaže na jednu „správnu“ metódu, či jej pomenovanie. Zdôrazňujeme skôr pružnosť mentora v prístupe ku klientovi, ochotu počúvať ho, rešpektovať ho ako partnera, pomôcť mu v jeho rozvoji, pričom mentor využíva celú škálu podporných nástrojov. Mentoringový proces má korešpondovať s osobnými dispozíciami menteeho a s profilovaním jeho roly vo vzťahoch, v ktorých pôsobí (profesia, rodina, škola, komunita, cirkev...). V popredí je preto aspekt partnerského sprevádzania s cieľom pomôcť sprevádzanému nájsť svoje optimálne miesto vo vzťahoch k ľuďom a celému životnému kontextu, v ktorom sa nachádza. Za životný kontext považujeme všetky roviny pôsobenia, t.j. profesnú rolu, miesto v rodine a komunite, duchovné potreby, osobné rozvojové ciele, atď.


Optimálnym vyústením celého procesu je prevzatie zodpovednosti daného človeka za vlastné ciele a vzťahy, možno aj v podobe poslania na isté obdobie jeho života.

bottom of page