Letný pobyt 2020

Hlavná téma pobytu v lete 2020 bola „KOMUNITA“. Zvolili sme ju aj na základe vašich podnetov z minulého roka. Tematickými vstupmi do nej prispeli viacerí, ktorí sa téme komunity v užšom aj širšom slova zmysle venujú na rôznych rovinách. Súčasťou pobytu boli aj moderované diskusie, workshopy a Open Space.

 

V čase dopoludňajších stretnutí pre dospelých mali svoj program aj deti, ktoré sa na tému komunity pozreli zo svojho „uhla pohľadu“.

V čase dopoludňajších aj večerných stretnutí pre dospelých mali svoj program deti. Pobyt pre deti a mládež podporil Magistrát hlavného mesta Bratislava prostrednictvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybovych aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.