Krása neistoty - Letný pobyt 2016

Na letnom pobyte D3 od 10.7. do 16.7.2016 v horskom hoteli Royal Látky sme sa venovali téme „Krása neistoty“ (o našom živote v neistote ťažko čitateľného sveta a o otázkach, či sa dá niečo zmeniť). Správadzali nás ňou Madla Rjabininová, Marek Roháček a Daniel Pastirčák. Vypočujte si ich nahrávky:

Pozrite si fotky z pobytu a manuál z textami

Kríza Európy, Rusko ukrajinský konflikt, islamský štát, utečenecká kríza, nárast extrémizmu. Polarizácia medzi predstavou otvoreného sveta a uzavretého sveta: Otázka, čo znamená hájiť hodnoty evanjelia v našom svete: Brániť kresťanský svet, alebo prejaviť kresťanskú otvorenosť ľuďom v ohrození? Západný svet sa ocitol pred dilemou – Bezpečnosť či sloboda?

Naša osobná situácia – dynamika životného príbehu. S počiatočnou vierou vstupujeme do projektov života. Do budúcnosti si premietam rozvrh. Na základe princípov ktorým verím, predpokladám výsledky. O predpoklad, že ma tie princípy nesklamú opieram „istotu“ konania. Realita uskutočneného života môj predpoklad nenaplnila. Istota je spochybnená – odpovede sa zmenili v otázky.

Je neistota krásna? Krása neistoty je krása strácania života, v ktorom život nachádzame v novej rozvinutej podobe. Krása neistoty je krásou rozmnoženia, rastu, krásou zodpovednej slobody, krásou rizika, krásou vzťahov vzájomnej výmeny. Nemám nikdy istotu, lebo nikdy nemám sám seba, ako čosi moje vlastné. Neurčujem sám seba, som určovaný vo vzťahu k druhému. Ten druhý nie je „ja“, nemám ho nevládnem nad ním. Uzavrieť sa do istoty proti neistote života znamená stať sa neplodným. Krása života, je v jeho otvorenosti neznámemu. Žiť znamená vystaviť istotu minulého neistote budúceho.

Je tu neistota lásky. Snaha o istotu vo vzťahu lásku ničí. Chce druhého vlastniť a zbavuje ho slobody. Láska je založená v slobode. Láska znamená: Chcem aby si bol – chcel aby si bol sám sebou vo svojej slobode. Milovať znamená prijímať milovaného človeka v jeho slobode, v jeho tajomstve.

Paul Ricouer o poznaní pravdy napísal: Čo teda pre kresťana predstavuje jednota pravdy? Escha- tologický obraz, obra z posledného dňa. „Zhromaždenie všetkého v Kristu“, podľa epištoly Kolosenským, na jednej strane znamená, že jednota bude zjavená v „posledný deň“, na druhej strane odkazuje, že tá jednota nie je de- jinnou silou. Do tej doby nám nie je dané vedieť, čo to zna- mená, že existuje určitá matematická pravda a zároveň aj Pravda, ktorá je Niekým (Jedným); V tom najlepšom prípade občas zažívame okamihy vzácneho súzvuku, kto- ré sú akýmisi prvotinami Ducha a nemajú nič spoločné s násilnými syntézami a kultúrnymi podobami klerikálnej jednoty.

To stále nemenné „isté“ okolo ktorého sa deje neistý tanec nášho poznania – je naša viera v možnosť Pravdy. Každý akt poznania je založený na predpoklade pravdy – pre- svedčení že náš intelekt je schopný dorozumieť sa s rea- litou sveta. Viera v pravdu, je reálna iba ak ju žijem ako bytostný záväzok voči pravde, ku ktorej v neistote pozná- vania smerujem.

Nuž, istota nie je naša, je Božia. O tú istotu sa možno oprieť iba vierou, ktorá ma charakter bytostnej dôvery. Okolo toho neviditeľného stredu, sa dennodenne odohráva tanec nášho bytia – Krása neistoty. O tej kráse a o jej zmysle budeme počas týchto krásnych letných dní spolu rozjímať. 

Daniel Pastirčák